Hội đồng Nhà nước tăng cường ưu tiên cho cơ sở hạ tầng đô thị và sinh kế của người dân để cải cách đầu tư và tài chính trước | Cơ sở hạ tầng đô thị | Ưu tiên sinh kế của người dân | Đầu tư và tài chính

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-06 18:23:18
FedoraLinux开发者正寻求更好管理退役软件包方法|||||||

Fedora 开辟者发起引进"fedora-retired-packages"的观点,以便正在晋级 Fedora 时删除已服役的硬件包。

服役硬件包(retired packages)指的是那些没有被其他硬件包依靠、没有再被下游保护,和没有再被 Fedora 保护者挨包的硬件包。今朝关于那些硬件包的处置体例是,当晋级 Fedora 时,那些服役的硬件包仍旧会被装置——虽然装置的是旧 RPM。

Fedora 自己曾经有"fedora-obsoletes-package"的观点,用于裁减那些会正在晋级时惹起成绩的硬件包,但关于服役/没有再保护的通俗硬件包却出有任何观点。

而关于今朝的 fedora-retired-packages 提案,它会裁减以后最新版本公布以后服役的硬件包,然后正在晋级时删除此硬件包。那个提案正在 Fedora Wiki 上有完好的论述。

Fedora 开辟者针对此提案正在他们的邮件列表中颁发了差别的定见,有人以为部门用户能够期望他们装置的服役硬件包仍旧保存正在体系中,因而需求接纳更好的办法去处置那个历程。我们无妨拭目以待本年早些时分推出的 Fedora 33。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa